5 декември, 2023
Документ, публикуван на сайта на българското външно министерство
Президентите на Румъния и България след подписването на съвместната декларация за стратегическо партньорство (източник: Facebook, Klaus Iohannis)

Този документ е публикуван на сайта на българското Министерство на външните работи тук.

Признавайки солидните исторически връзки, добросъседските отношения и дълготрайните контакти между хората, които обединяват България и Румъния,   

Като припомняме значението на Договора за приятелство, сътрудничество и добросъседство между Република България и Румъния, подписан през 1992 г., чиято 30-годишнина отбелязахме миналата година, 

Като потвърждаваме непоколебимата подкрепа за принципите на Устава на ООН, Заключителния акт от Хелзинки и Парижката харта, които са в основата на международния ред, основан на правила, 

Като се има предвид членството на двете страни в Европейския съюз и НАТО, тяхната привързаност към основните ценности и общите интереси, които Република България и Румъния споделят на европейско, регионално и международно равнище, 

Надграждайки солидното сътрудничество, развито в области от общ интерес, и отчитане на съществуващия потенциал за по-нататъшното му задълбочаване и разширяване по взаимноизгоден начин,  

Отчитайки, че бруталната агресивна война на Русия срещу Украйна доведе до влошаване на контекста на сигурността, включително в нашия регион, като същевременно потвърждаваме целите за мир, просперитет и сигурност на своите народи, 

Подчертавайки значението на активното регионално сътрудничество като основа за трайна стабилност и сигурност в Югоизточна Европа,  

Потвърждавайки решимостта си да подкрепят стабилността и сигурността в Черноморския регион, 

България и Румъния решиха да създадат нова консолидирана рамка на двустранните си отношения на ниво стратегическо партньорство, за да продължат да насърчават сътрудничеството си на двустранна основа и в рамките на Европейския съюз, НАТО и други регионални и международни форуми, което е отразено в следните насоки на подход и действие: 

Част I – ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

Въз основа на вече активния и редовен политически диалог, включително чрез петте заседания на Съвета за сътрудничество на високо равнище между правителствата на България и Румъния, двете страни изразяват обща воля за по-нататъшно укрепване на сътрудничеството си. За тази цел те ще провеждат редовни консултации по въпроси от взаимен интерес и ще се стремят да организират периодични срещи на Съвета за сътрудничество на високо равнище.  

Макар че икономическите връзки са силни, България и Румъния се ангажират да работят по-тясно, за да използват още повече потенциала на двустранния обмен и да открият заедно нови възможности за насърчаване на търговията и инвестициите, икономическо сътрудничество, включително достъп до пазара на трети страни с общи продукти, и туризъм. Ще продължи развитието на партньорства между икономически зони, логистични и бизнес мрежи на МСП, технологични и индустриални паркове, бизнес инкубатори, както и съвместни проекти в областта на науката, иновациите и научните изследвания, с особен акцент върху цифровизацията, с оглед осигуряване на конкурентно предимство и устойчивост на нашите икономики както в региона, така и в целия ЕС. България и Румъния ще работят за по-нататъшно укрепване на двустранното сътрудничество в областта на туризма и ще насърчават участието в съвместни проекти и инициативи. 

Стратегическото партньорство изисква значително подобряване на свързаността през общата граница в областта на транспорта, инфраструктурата, енергетиката, телекомуникациите и др. В този контекст изграждането на новия трансграничен мост над река Дунав при Русе – Гюргево, както и изпълнението на проекта FAST DANUBE ще донесат значителни ползи за двете държави, региона и ЕС като цяло. Ето защо България и Румъния ще увеличат още повече усилията си за ускоряване на реализацията на двата вече предвидени проекта и ще продължат да си сътрудничат тясно с оглед на изпълнението на други конкретни проекти в областта на свързаността. 

Двете страни ще обединят усилията си за засилване на сътрудничеството в областта на енергетиката, като същевременно проучат начините за подобряване на енергийната взаимосвързаност в региона, особено като се имат предвид новите регионални перспективи за доставка и разпределение на енергия след пълномащабната военна агресия на Русия срещу Украйна. Възможностите за трансгранично сътрудничество с оглед на максималното използване на общия потенциал на двете държави по отношение на възобновяемата енергия ще бъдат надлежно разгледани. 

Двете страни се ангажират да засилят двустранния военнополитически диалог на всички равнища и да укрепят двустранното сътрудничество в областта на отбраната на практическо равнище, като се съсредоточат върху области като военно обучение и образование, военнотехнически въпроси, киберзащита и запазване на възпоменателни паметници. 

България и Румъния ще продължат сътрудничеството си в областта на вътрешните работи с акцент върху предотвратяването и противодействието на трансграничната престъпност чрез засилен диалог и съвместни оперативни дейности на ниво съответните структури от двете страни, както и чрез съвместни усилия за улесняване на трансграничния трафик. Двете държави ще продължат да си сътрудничат с цел подобряване на капацитета си за реакция при извънредни ситуации, като се вземат предвид настоящата регионална среда за сигурност и предизвикателствата, свързани с изменението на климата. 

Двете страни ще предприемат по-нататъшни стъпки за насърчаване на културното сътрудничество и обмен и за насърчаване на по-силно сътрудничество между образователните институции (университети, колежи, училища и др.). 

Като признават дългогодишните връзки между народите на България и Румъния, двете страни ще насърчават и популяризират активните контакти и съответните инициативи между своите граждани, както и своите медийни институции, включително обществените медии, с цел по-нататъшно повишаване на нивото на взаимно опознаване и разбиране

ЧАСТ II – ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ  

Убедени, че единството и солидарността остават крайъгълните камъни на европейския проект, България и Румъния ще продължат да работят заедно за силен и устойчив Европейски съюз, основан на зачитане на основните ценности и принципи, способен да отговори на очакванията на своите граждани.  

Двете страни продължават да обединяват усилията си, за да допринесат и подкрепят един по-сплотен Европейски съюз, като укрепват единния пазар и осигуряват социалното, екологичното и икономическото развитие на Съюза в полза на техните граждани.  

Двете страни от ЕС ще се ангажират да насърчават мерки, които да стимулират инвестициите в подкрепа на растежа, в рамките на екологичните и дигиталните цели на ЕС. Те подчертават необходимостта от справедливо и балансирано икономическо управление на ЕС, което да включва основните принципи на национална отговорност, гъвкавост и диференциация на страните.   

Двете страни ще продължат да си сътрудничат на равнище ЕС по въпроси, свързани с енергийната сигурност, с оглед повишаване на устойчивостта на европейския енергиен пазар и постигане на целите на екологичния преход към неутрална по отношение на климата икономика. 

България и Румъния потвърждават решимостта си да продължат да укрепват вътрешната сигурност на Европейския съюз. В тази връзка България и Румъния ще продължат да координират действията си за постигане на общите си приоритетни цели, свързани с пълноправното членство в Шенген, въз основа на признатия постоянен принос на двете страни за гарантиране на сигурността на външните граници на ЕС. 

България и Румъния се ангажират да засилят сътрудничеството си и да продължат да допринасят за европейската сигурност и отбрана на военнополитическо и оперативно равнище, както и по отношение на инициативите на ЕС, като се допълват с НАТО, избягвайки дублирането и с цел поддържане на оперативна съвместимост.  

Те се ангажират да работят за подобряване на киберсигурността си, като използват съществуващите инструменти на равнище ЕС, включително капацитета на Центъра на ЕС за киберсигурност, базиран в Букурещ. 

България и Румъния ще се консултират помежду си и ще се стремят да консолидират общи позиции по отношение на институционалното развитие на ЕС и въпросите на Общата външна политика и политиката по сигурността. 

Двете страни се ангажират да подкрепят активно политиката на разширяване на ЕС и ще продължат да участват активно в укрепването на нейната динамика.  

И двете страни подкрепят перспективата за европейско членство на Западните Балкани, основана на изпълнението на договорените критерии за присъединяване към ЕС и на “собствените заслуги” на кандидатите за постигане на необходимите реформи.    

България и Румъния приветстват европейската перспектива за Украйна, Република Молдова и Грузия, както и статута на страна кандидатка, предоставен на Украйна и Република Молдова.  

Двете страни са готови да предоставят цялата необходима подкрепа на трите източни съседки, за да напреднат по пътя на европейската си интеграция в съответствие с подхода, основан на заслугите. 

България и Румъния смятат, че ЕС трябва да затвърди ролята си и да прокара своите ценности в Източното съседство, включително чрез Източното партньорство, което е особено актуална цел предвид настоящите геополитически събития. Те потвърждават суверенното право на всеки източен партньор свободно да решава относно обхвата, целите и нивото на амбиция на съответните си отношения с ЕС. 

Двете страни ще си сътрудничат в присъединяването към усилията на ЕС за насърчаване на по-нататъшното развитие на трети страни, със специален акцент върху съседните на ЕС райони, като същевременно участват в подхода на ЕС “Екип Европа” и в прилагането на регламента за Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество – Глобална Европа (NDICI-Global Europe).    

ЧАСТ III – РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

България и Румъния се ангажират да засилят сътрудничеството си в рамките на регионални инициативи в Черно море и Югоизточна Европа с цел да допринесат за регионалната, европейската и евроатлантическата сигурност и стабилност. 

България и Румъния ще работят заедно за актуализиране на дейностите на съответните регионални формати и инициативи, за да ги превърнат в ефективни инструменти, насочени към подкрепа и насърчаване на европейския процес на страните кандидатки. 

Двете страни ще се стремят да засилят сътрудничеството си, свързано с Черноморския регион, включително с оглед повишаване на осведомеността за ситуацията на международно равнище, в рамките на НАТО и ЕС. Те ще продължат да укрепват рамката на сътрудничеството, за да отговорят ефективно на съответните предизвикателства.   

Двете страни ще продължат да работят с всички свои партньори на местно, национално, регионално и европейско равнище, както от публичния, така и от частния сектор, за да се разработят конкретни проекти в областта на синята икономика в рамките на Общата морска програма (CMA) и Стратегическата програма за научни изследвания и иновации за Черно море (SRIA).  

Като отчитат нарастващото значение на свързаността между Севера и Юга, където инициативата “Три морета” играе важна роля, двете страни ще продължат да развиват сътрудничеството си в рамките на инициативата и ще развиват проектите, започнати под нейна егида.  

Двете страни се ангажират да увеличат още повече усилията си за изпълнение на конкретни проекти за социално и икономическо развитие в рамките на стратегията на ЕС за Дунавския регион. 

ЧАСТ IV – СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА 

България и Румъния ще продължат да развиват двустранния диалог и сътрудничество в подкрепа на регионалната и евроатлантическата сигурност в съответствие с интересите и отговорностите си като държави-членки на НАТО и ЕС. Те ще продължат да засилват сътрудничеството и координацията в рамките на ЕС и НАТО чрез редовни консултации по въпроси от общ интерес. 

Двете страни ще развиват сътрудничество, както двустранно, така и с други партньори, които споделят сходни ценности и цели, с цел укрепване на мира, сигурността и стабилността в стратегически важния Черноморски регион, както и в евроатлантическата зона като цяло. За тази цел България и Румъния ще продължат да задълбочават координацията и сътрудничеството си, за да осигурят дългосрочното адаптиране на възпиращата и отбранителната позиция на НАТО, както и укрепването на предната отбранителна позиция на съюзниците на източния фланг, особено в Черно море.  

България и Румъния ще работят заедно за постигане на пълна оперативна способност на съюзническите оперативни проекти и структури, разположени на техните територии, в съответствие с политиката и решенията на НАТО. Те ще си сътрудничат, за да гарантират ефективността на трансграничните съюзнически мисии за охрана на въздушното пространство над Черно море. Те ще насърчават стратегически и структуриран подход на НАТО в подкрепа на сигурността в Черно море. Същевременно те ще работят заедно за намиране на жизнеспособно решение за осигуряване на устойчиви вериги за доставка на горива на източния фланг, включително в югоизточната му част.  

България и Румъния ще си сътрудничат в дух на солидарност и чрез съгласувани действия за ефективно справяне с новите рискове за сигурността, включително екстремизъм и насилствен екстремизъм и радикализация, тероризъм, хибридни заплахи, незаконен трафик и киберпрестъпност. 

България и Румъния ще работят заедно в подкрепа на уязвимите партньори в Източна Европа и Западните Балкани, за да укрепят тяхната устойчивост, включително капацитета им за справяне с дезинформацията, да насърчават демократичните системи за отбрана и да развиват сътрудничеството си с НАТО и ЕС в съответствие с техните интереси и цели. Двете държави ще работят заедно в подкрепа на евроатлантическите стремежи на страните, които се стремят към членство в НАТО, и на страните кандидатки за членство в ЕС.  

Двете страни отново заявяват, че категорично осъждат агресивната война на Русия срещу Украйна, която представлява едно от най-сериозните нарушения на Устава на ООН, на принципите на международното право и на международния ред, основан на правила. България и Румъния потвърждават отново твърдата си и пълна подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници, включително териториалните ѝ води, както и за присъщото ѝ право на самозащита срещу агресия. 

България и Румъния потвърждават отново ангажимента си да подкрепят Украйна и нейния народ, за да защитят териториалната си цялост и да извървят пътя към мира. Двете държави са готови да разширят още повече многостранната си помощ, включително за изграждане на устойчивост и дългосрочно възстановяване на Украйна. 

Същевременно, като отчитат предизвикателствата, пред които е изправена Република Молдова в резултат на руската агресия, България и Румъния ще си сътрудничат за осигуряване на подходяща многостранна подкрепа за Република Молдова, включително чрез Платформата за подкрепа на Република Молдова, за да помогнат на страната да се справи с последиците от кризата в областта на сигурността, икономиката, енергетиката и социалната сфера в региона.  

ЧАСТ V – МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

България и Румъния се ангажират да си сътрудничат в многостранни форуми, за да поддържат и защитават общите ценности на свободата и демокрацията, пазарната икономика, правата на човека и върховенството на закона.  

В сложния контекст на сигурността, породен от руската агресивна война срещу Украйна, двете страни ще засилят сътрудничеството си като съюзници в НАТО и партньори в ЕС, както и като държави-участнички в ОССЕ, за да смекчат последиците от войната и да укрепят сигурността в Европа, така че подобни агресии да станат невъзможни в бъдеще. 

България и Румъния ще работят заедно като застъпници за решителни действия в областта на климата и околната среда, като се застъпват за финансиране на борбата с изменението на климата, насърчават опазването и защитата на морските ресурси и същевременно продължават ангажимента си за постигане на неутрален по отношение на климата ЕС. Двете страни се споразумяват да провеждат редовни дискусии относно изпълнението на ангажиментите си на COP и относно това как да използват позицията си на черноморски крайбрежни държави, за да катализират общия си път към климатична неутралност. 

Предвид общата си цел да станат пълноправни членове на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), България и Румъния се ангажират да се подкрепят взаимно и да използват възможностите, предлагани от процеса на присъединяване към ОИСР, като участват в консултации, обмен на най-добри практики и контакти между експерти. Двете държави ще си сътрудничат, за да увеличат усилията си за поддържане и укрепване на международния икономически ред, основан на правила, като същевременно запазят икономическата сигурност и противодействат на икономическата принуда, включително в контекста на войната в Украйна. Членството в ОИСР ще бъде от взаимна полза и ще даде възможност на двете държави да продължат да развиват двустранните си отношения, да оформят най-добрите си управленски практики в контекста на отворените, конкурентни, устойчиви и прозрачни пазарни икономики, като насърчават приобщаващия икономически растеж. 

България и Румъния ще се стремят да обменят на реципрочна основа подкрепата си за кандидатури в европейските и международните организации. 

България и Румъния ще се стремят да обменят добри практики в областта на сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ и ще си сътрудничат в изпълнението на съответните си ангажименти за постигане на целите за устойчиво развитие на Програмата на ООН до 2030 г., на Европейския консенсус за развитие, както и за подобряване на спазването на критериите и принципите, определени от Комитета за подпомагане на развитието на ОИСР по отношение на официалната помощ за развитие.   

Подписано в два екземпляра на английски език в София на 15 март 2023 г.  

Румен Радев Клаус Йоханис 

Президент на Република България Президент на Румъния 

Снимка: Румънският президент Клаус Йоханис (вляво) и българският му колега Румен Радев подписват съвместната декларация за стратегическо партньорство между своите държави (източник: Facebook, Klaus Iohannis)

Последвай канала на блога “Мостът на приятелството” в YouTube, където са публикувани много видео и аудио интервюта! Блогът може още да бъде последван във Facebook и Twitter. Каналът му в Telegram е тук.

About Author

Leave a Reply

%d